slide 1

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ Certifikátu kontroly vozu

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Společnost Automotive Support Group s.r.o., IČO: 04984765, se sídlem Řepíková 340/5, Řeporyje, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256638 (dále jen provozovatel) je provozovatelem systému, který shromažďuje informace o vozidlech, a je dodavatelem Certifikátu kontroly vozu (dále jen Certifikát). Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky pro používání Certifikátu kontroly vozu (dále jen VPP) pro účely podrobnější úpravy použití Certifikátu a úpravu vztahů provozovatele vůči držitelům a uživatelům Certifikátu. Užitím Certifikátu každá osoba vyjadřuje souhlas s těmito VPP a s jejich použitím, není-li sjednáno jinak. Provozovatel uveřejňuje VPP v elektronické podobě na stránkách www.autosg-certficate.cz

Certifikát je vydáván na základě prověření vozidla jeho fyzickým ohledáním prodejcem či jinou pověřenou osobou a šetřením v dostupných databázích provozovaných různými dodavateli. Fyzické ohledání provádí osoba, která splňuje požadavek certifikace svých kontrolních procesů a mechanismů uplatňovaných při výkonu prohlídky společností TÜV NORD Czech, s.r.o., IČO: 45242330, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9. Výsledkem prověření vozidla je certifikát, kde jsou shrnuty výsledky prošetření vozidla, vázané k jeho unikátnímu VIN.

Článek 2 – Vymezení pojmů

VIN – Vehicle Identification Number (identifikační číslo vozidla), je identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků.

Stav tachometru – aktuální stav tachometru na vozidle, zobrazuje se na CERTIFIKÁTU.

Rok první registrace vozidla dle TP – rok, v němž vozidlo bylo poprvé zaregistrováno a uvedeno do provozu na pozemních komunikacích.

EKO daň - poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Článek 3 – Hodnocení vozidel

Hodnocení vozidel je rozděleno do 14 kategorií:

 • Kontrola VIN – spočívá ve zjištění, zda je skladba VIN v pořádku, zda VIN obsahuje pouze povolené znaky a zda kontrolované VIN obsahuje typické sekvence znaků, které jsou jedinečné pro daného výrobce, značku a model vozidla. Dále se zjišťuje, zda VIN obsahuje kontrolní číslici a pokud ano, tak zda odpovídá kontrolovanému VIN.
 • Kontrola odcizení – spočívá v prověření, zda kontrolované vozidlo není evidováno jako odcizené v registrech odcizených vozidel Policie České republiky
 • Kontrola financování – spočívá v prověření, zda kontrolované vozidlo není vedeno v majetku vybraných leasingových společností, a to společností Acrax s.r.o.; ALD Automotive; CASPER; CETELEM; CREDIUM a.s.; ČSOB Leasing, a.s.; D.S. Leasing, a.s.; ESSOX LEASING; FCE Credit, s.r.o.; Financial Services Group; MONETA Auto; MONETA Leasing; GMAC; Home Credit CZ; IMPULS-Leasing; Mercedes-Benz; Raiffeisen Leasing; sAutoleasing, a.s.; Volkswagen Financial Services s.r.o.; Toyota FS Czech; UniCredit Leasing; UNILEASING a.s.; Vltavín Leas, a.s.
 • Kontrola data registrace – spočívá v kontrole roku registrace uvedeného v TP
 • Kontrola najetých kilometrů – spočívá ve fyzické kontrole vozidla, kontrole opotřebení některých prvků v porovnání se stavem tachometru. Výsledkem je informace, zda existuje nebo neexistuje podezření z neoprávněné změny stavu tachometru vozidla.
 • Kontrola stavu tachometru – spočívá v matematické analýze evidovaných záznamů stavu tachometru kontrolovaného vozidla, vytvoření matematického modelu ujetých kilometrů a jeho porovnání s aktuálním stavem tachometru na vozidle a stářím vozidla. Výsledkem je informace, zda existuje nebo neexistuje podezření z neoprávněné změny stavu tachometru vozidla.
 • Kontrola původu – spočívá ve zjištění, zda vozidlo pochází ze země Evropské unie.
 • Kontrola platby EKO daně – spočívá ve zjištění, zda na vozidle byla odvedena EKO daň podle platné legislativ ČR.
 • Kontrola DPH – spočívá ve zjištění, zda za vozidlo byla uhrazena daň z přidané hodnoty a zda vozidlo není předmětem ručení za neodvedenou DPH.
 • Kontrola vážné havárie – spočívá ve zjištění z veřejně dostupných zdrojů, zda na vozidle nebyla uplatněna pojistná událost s označením „totální škoda“
 • Kontrola registrace – spočívá ve zjištění, zda vozidlo není ve stavu „polopřevodu“ a je možné ho řádně přihlásit v Centrálním registru vozidel provozovaném Ministerstvem dopravy ČR.
 • Kontrola poškození povodní – spočívá ve zjištění, zda vozidlo nebylo totálně poškozeno povodní.
 • Kontrola typu motoru – spočívá ve zjištění, že typ motoru vozu odpovídá typu motoru zapsaného v TP
 • Kontrola identifikátorů – spočívá ve zjištění, zda struktura VIN, typových štítků a dalších identifikátorů odpovídají modelu kontrolovaného vozu.

Článek 4 – Výsledky kontrol – grafické symboly

1. Hodnocení každé kategorie:

Hodnocení každé kategorie je doplněno na Certifikátu pro přehled jedním z dále uvedených grafických symbolů:

a) Kontrolovaná kategorie je bez závad.

b) Kontrolovaná kategorie vykazuje podstatné závady.

c) Provozovatel nemůže jednoznačně rozhodnout, jaký výsledek kontrolované kategorii přidělit, a to v důsledku nedostatečného množství informací.

2. Celkové hodnocení vozidla:

a) Celkové hodnocení vozidla je stanovené počtem hvězdiček – dle vnitřní metodiky provozovatele a na základě výše uvedených kritérií je vozidlu přiděleno 0 – 7 hvězdiček. Čím více hvězdiček, tím lepší hodnocení.

Článek 5 – Odpovědnost provozovatele a použití Certifikátu

Certifikát je dokladem o tom, že výše zmíněná šetření v databázích a fyzické ohledání vozidla byly provedeny. Certifikát nezaručuje, že samotné vozidlo není dotčeno protiprávním jednáním třetí osoby, jehož důsledkem je pozměnění identifikátorů vozu – takové jednání nemá provozovatel možnost zjistit. Certifikát rovněž nijak nezaručuje, že vozidlo není dotčeno jinými právními nebo faktickými vadami, zejména (ale nejenom) pak ve vztahu ke kategoriím hodnocení, u nichž je podstatou informace o existenci/neexistenci podezření na určitý závadný stav. Uživatelé Certifikátu jsou tímto upozorněni a berou na vědomí, že Provozovatel ani dodavatelé údajů pro zpracování Certifikátu nejsou nikdy schopni s naprostou jistotou zjistit stav vozidla.

Veškeré v Certifikátu poskytnuté informace mají pouze informativní charakter a jejich součástí nejsou údaje, které by splňovaly charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel upozorňuje uživatele, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti provozovatele ověřit jejich správnost.

Provozovatel neodpovídá za chyby či nedostatky dat uložených v databázích, které byly použity ke zpracování Certifikátu, ani za jejich úplnost. Databáze jsou neustále doplňovány v závislosti na spolupráci s partnery systému. Informace je proto platná jen k datu, hodině a minutě prověřování.

Provozovatel ani jeho partneři nenesou odpovědnost za majetkové či nemajetkové újmy, které by uživateli Certifikátu nebo třetím osobám vznikly přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb. Certifikát je třeba vždy vykládat a používat jen při respektování ustanovení těchto VPP a způsobem v těchto VPP uvedeným.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

V případě, že by některé ustanovení těchto VPP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VPP.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VPP změnit nebo je zcela nahradit novými VPP. Nové znění VPP vyhlašuje provozovatel jejich uveřejněním v elektronické formě na stránkách www.autosg-certficate.cz. Není-li uvedeno pozdější datum, nové znění VPP nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách. Změny se provádějí zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování.

Nově znění VPP se vztahuje na Certifikáty vydané po nabytí účinnosti VPP a , nebude-li uvedeno jinak, také na další použití Certifikátů vydaných před datem účinnosti nových VPP.

Uživatelé Certifikátu berou na vědomí, že před použitím Certifikátu je třeba se vždy seznámit s aktuálním platným a účinným zněním VPP.


Tyto VPP jsou platné a nabyly účinnosti ke dni 1. 4. 2016.